Privacy Policy

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

www.bluelabel.bg e собственост на „Блу ЛейбълООД. Поверителността на информацията на потребителя е от първостепенно значение. Ние се ангажираме да запазим неприкосновеността на личния живот и сигурността на потребителската информация на всички посетители на уеб сайта. Правейки резервация чрез интернет страницата, Вие се съгласявате с условията за набирането, записването, организирането, съхраняването, използването, блокирането, заличаването или унищожаването, предоставянето и прехвърлянето на информация по отношение на тази политика.

Каква информация за Вас се набира? Как ние я използваме?

Когато направите резервация на стая/апартамент или услуги чрез сайта, може да бъдете помолени да предоставите определена информация за себе си, за да можем да Ви предоставим определена услуга. Например, ако искате да направите резервация, ще Ви помолим за информация относно Вашето име, адрес, телефонен номер, имейл адрес, както и за Вашите предпочитания относно вида стая. Тази информация е необходима, за да обработим по-лесно Вашата резервация. Ние ще използваме Вашия имейл адрес, за да изпратим потвърждение на резервацията. В случай на необходимост може да използваме и друга информация за контакт, предоставена от Ваша страна, за да се свържем с Вас за съдействие при обработката на резервацията. Ние можем да използваме Вашия имейл адрес, за да Ви информираме за специални оферти, промоции и предложения.

Предприели сме всички необходими предпазни мерки – технически, управленски и оперативни инструменти за сигурност, правила и процедури, за да се гарантира, че Вашата лична информация се съхранява в оперативна среда, до която няма публичен достъп.

Ние сме осигурили предотвратяването на неоторизиран достъп, неправилно използване, промяна, унищожаване или случайна загуба на Вашите лични данни. Това включва използването на специални правила за сигурност от страна на всички наши служители, които имат достъп до сървъри и бази данни, в които се съхранява Вашата лична информация. Въпреки полаганите необходими усилия за създаване на сигурна среда за Вашата лична информация, ние не можем да гарантираме безопасността на всякаква лична информация, която ни изпращате онлайн.

Разкриване на информация на трети страни

Блу ЛейбълООД няма право да разкриват никаква лична информация за Вас на трети лица. Ние забраняваме разпространението, разкриването чрез предаване, предоставянето, прехвърлянето на лична информация на лица извън пределите на „Блу ЛейбълООД, освен по реда и в случаите, изрично посочени в Закона за защита на личните данни.

Декларация за родителско съгласие

Блу ЛейбълООД е проектирал и изградил своите уеб сайтове, така че да не бъдат използвани от лица под 18-годишна възраст. В съответствие с това, нашите сайтове не могат да бъдат използвани от лица под 18-годишна възраст. Нашата политика за поверителност забранява приемането на резервации за настаняване и услуги, както и представянето или публикуването на информация в интернет страницата, притежавана от „Блу ЛейбълООД от потребители под 18-годишна възраст.

В случай, че „Блу ЛейбълООД по невнимание получи лична информация или други данни от потребители под 18-годишна възраст, „Блу ЛейбълООД не би предоставила съзнателно тази лична информация на трети страни за каквито и да било цели в случай, че потребител под 18-годишна възраст е използвал сайта и е изпратил своята лична информация без разрешение от „Блу ЛейбълООД.

Връзки

Сайтът, притежаван от „Блу ЛейбълООД, може да съдържа връзки към други сайтове. „Блу ЛейбълООД не носи отговорност относно политиката за конфиденциалност на тези сайтове.

Защитава Вашата информация

Всички посетители на нашия уеб сайт могат да се чувстват сигурни при неговото използване по време на планирането и резервирането на стаи и услуги, като „ Блу ЛейбълООД се ангажира да защитава информацията, която събираме. От страна на „ Блу ЛейбълООД е въведена програма за сигурност, за да се запази информацията, която се съхранява в нашите системи, които са защитени от неоторизиран достъп.
Нашият сайт се хоства в сигурна среда. Сървърните системи са конфигурирани за криптиране на данните, както и са защитени със стандартни защитни стени. Когато въведете лична информация по време на Вашата резервация, данните Ви са защитени с технология за сигурност, гарантираща сигурното последващо предаване на информацията.

Оттегляне на съгласие за използване

В случай че на по-късен етап решите, че не искате да получавате от „Блу ЛейбълООД информация по електронен път за услуги и промоции, посочени по-горе в декларацията за поверителност, бихте могли да ни уведомите за това по електронен път.[:en]

PRIVACY POLICY

www.bluelabel.bg is owned by „Blue Label“ Ltd. The privacy and confidentiality of our customers is important for us. We are committed to protecting the privacy and security of the user information to all visitors of our website. By making a reservation through the website you agree to the terms of the gathering, recording, maintaining, storing, using, blocking, deletion or destruction, provision and transfer of information in relation to this policy.

What information about you is gathered? How do we use it?

When you book a room / apartment or services through the website, you may be asked to provide certain information about yourself, so we can offer you a particular service. For example, if you want to make a reservation, we will ask you for information about your name, address, telephone number, email address and about your preferences on room type. This information is necessary to process your reservation. We will use your email address to send the booking confirmation. If necessary we can use other contact information provided by you to contact you for assistance in processing the reservation. We may use your email address to inform you about special offers, promotions and offers.

We have taken all necessary precautions – technical, managerial and operational security tools, rules and procedures to ensure that your personal information is stored in the operating environment without public access.

We have secured the possibility of unauthorized access, improper use, alteration, destruction or accidental loss of your personal data. This includes the use of special rules for the security of all our employees who have access to the servers and databases that store your personal information. Despite the efforts necessary to create a secure environment for your personal information, we can not guarantee the safety of any personal information you send online.

Disclosure of information to third parties

„Blue Label“ Ltd. has no rights to disclose your personal information to third parties. We prohibit the dissemination, disclosure by transmission, delivery, transfer of personal information to persons outside the „Blue Label“ Ltd., except under and in cases expressly stipulated in the Bulgarian Law on Protection of Personal Data.

Parental privacy consent

„Blue Label“ Ltd. has designed and built their websites not to be used by persons aged under 18 years . Accordingly, our sites can not be used by persons under 18 years old. Our privacy policy prohibits the acceptance of bookings for accommodation and services, as well as the presentation or publication of information on the website owned by „Blue Label“ Ltd. from users under the age of 18.

If the „Blue Label“ Ltd. inadvertently receives personally identifiable information or other data from users under the age of 18, „Blue Label“ Ltd. will deliberately not provide this personal information to third parties for any purposes in case under-age user has used the website and sent their personal information without the permission from the „Blue Label“ Ltd.

Links

The website, owned by the „Blue Label“ Ltd., may contain links to other sites. „Blue Label“ Ltd. has no responsibility regarding the privacy policy of those sites.

Protection of your information

All visitors to our website can feel secure in its use during the planning and booking of rooms and services. „Blue Label“ Ltd. is committed to protecting the information we collect. „Blue Label“ Ltd. has introduced a security program to keep information stored in our systems protected from unauthorized access.
Our website is hosted in a secure environment. Server systems are configured to encrypt data and are protected by standard firewalls. When you enter personal information during your booking, your data is protected with security technology that ensures safe subsequent transmission of information.

Withdrawal of consent to use

If you decide later to not receive electronic information services and promotions from „Blue Label“ Ltd. mentioned above in the privacy consent, you should inform us electronically.

bg_BGBG