Terms of Use

Условия за ползване

 1. Общи условия за онлайн резервации

  Посочените условия са валидни при резервиране на настаняване чрез сайта на „Блу Лейбъл” ООД – www.bluelabel.bg. В случай, че са налични промоционални цени, е възможно да бъдат валидни допълнителни условия за плащане и политика за анулации, като те са неразделна част от описанието на конкретната промоция. Предлаганите цени за настаняване са валидни единствено и само в момента на Вашето посещение в секцията за „Стаи и апартаменти“. Те подлежат на промяна и са зависими от заетостта на базата. „Блу Лейбъл“ ООД си запазва правото да откаже постъпила, потвърдена и платена резервация в случай на непредвидена ситуация.

 1. Цени

  Цените за настаняване подлежат на промяна във всеки един момент и могат да бъдат повлияни от заетостта на апартаментите и търсенето в различните периоди от годината. Всички цени за настаняване в резервационната платформа подлежат на промяна без предварително известие. Цената за Вашия престой е гарантирана след завършване на резервационния процес и получаване на потвърждение с номер на резервация и след предплащане. „Блу Лейбъл“ ООД си запазва правото да анулира потвърдена и платена резервация, в случай на установена злоупотреба. Промоционалните цени за настаняване не могат да бъдат комбинирани с други актуални оферти или отстъпки. Промоциите не са валидни при групови настанявания и фирмени мероприятия. Не се предлагат почасови нощувки.

 1. Условия за резервация и плащане

  Резервацията Ви се счита за потвърдена след заплащане на изискуемия депозит, посочен в резервационната бланка или съответната промоция, в срок до 3 работни дни след извършването на резервацията, а останалата сума – при настаняване. Възможни са изключения, които могат да се договорят в момента на запазване. Резервацията може да бъде гарантирана с кредитна карта или предплатена по банков път. Банковите сметки в BGN и EUR са изписани в потвърждението на резервацията.

 1. Политика за анулации на резервации

  Безплатна анулация на резервацията е възможна до 3 дни преди датата на настаняване. След изтичането на този срок се дължи цената на първата нощувка. При неявяване се задържа цялата сума на авансовото предплащане.

 1. Настаняване на деца и предоставяне на допълнителни легла

  „Блу Лейбъл” ООД предоставя детско легло и детско столче за хранене безплатно, но само с предварителна заявка. Апартаментите се предоставят на база легло на човек без значение от възрастта.

 1. Настаняване и освобождаване стаите/апартаментите

  Настаняването в „Блу Лейбъл” стаи и апартаменти е между 14.00 и 18.00 ч. Всяко пристигане извън този времеви диапазон ще бъде съобразено със заетостта на базата и изисква предварителна заявка и потвърждение от страна на „Блу Лейбъл”.

  Времето на освобождаване е 12:00 часа. Всяко освобождаване на стаята след стандартно регламентирания час се съобразява със заетостта на базата. Късно напускане след 12.00 часа трябва да бъде заявено предварително в писмен вид. Потвърждава се при възможност от страна на хотела. Начислява се допълнително като конкретното помещение се тарифира по 10 лв./час след 12.00 часа. За допълнителна информация се свържете с нас.

 1. Домашни любимци

  Допускането на домашни любимци се осъществява само при предварително запитване и официално разрешение от страна на „Блу Лейбъл” ООД.

 1. Пушене

  Пушенето на територията на сградата е забранено. При неспазване на това изискване ще Ви бъде начислена такса от 100 EUR за допълнително почистване и проветряване.

 1. Политика за защита на личните данни

  „Блу Лейбъл“ ООД се явява администратор на лични данни по смисъла на ЗЗЛД и обработва личните данни на Потребителя за изпълнение на своите задължения във връзка с извършената от потребителя резервация. Декларацията за поверителност на „Блу Лейбъл“ ООД урежда вида на информация, която се събира от потребителите, начина на нейното събиране и целите на нейното използване. Предоставените лични данни са напълно защитени и се използват с цел маркетингов анализ и по-добро разбиране на потребностите на потребителите и съответно подобряване на качеството на предлаганото обслужване. Без личните данни на потребителите интернет резервационната система не би могла да се използва за извършване на резервации. „Блу Лейбъл“ ООД не предоставя името и имейл адреса, които потребителят е посочил при извършване на резервацията, на трети лица с цел изпращане на търговска информация.

За повече информация:

+359 898 200 300

[email protected]

Terms of Use

 1. Terms and conditions for online reservations

The terms and conditions are valid when booking accommodation through the site of „Blue Label“ Ltd. – www.bluelabel.bg. If there are promotional prices available, additional conditions for payment and cancellation policy may apply, as they are an integral part of the description of the particular promotion. Offered accommodation rates are valid only for the chosen period of your visit according to the prices in section „Rooms and apartments“. They are subject to change and are dependent on the occupancy. „Blue Label“ Ltd. reserves the right to reject received, confirmed and paid reservation in case of an emergency.

 1. Prices

Accommodation prices are subject to change at any time and may be affected by occupancy and demand in different periods of the year. All prices for accommodation in the booking form are subject to change without notice. The price of your stay is guaranteed after completing the booking process and receiving confirmation with reservation number after prepayment. „Blue Label“ Ltd. reserves the right to cancel a confirmed and prepaid reservation in case of detected abuse. Promotional prices for accommodation can not be combined with other offers or discounts. The promotions are not valid for group reservations and corporate events. Not available for hourly bookings.

 1. Terms of reservation and payment

Your reservation is confirmed upon payment of the required deposit referred in the reservation form or relevant promotion within 3 working days after completing reservation. The remaining amount is due upon arrival. Possible exceptions may be agreed at the time of booking. The reservation can be guaranteed with a credit card or a prepaid bank transfer. Bank accounts in BGN or EUR are written in the booking confirmation.

 1. Cancellation policy

Free cancellation of a booking is possible up to 3 days before the date of arrival. Later than that 100% of the first night will be required/charged. In case of no-show the full amount of the prepayment will be retained.

 1. Children and extra beds

„Blue Label“ Ltd. provides a baby cot and children’s high chair for free upon request. The apartments are offered on a  bed per person base regardless of the age.

 1. Accommodation and free rooms / apartments

The Check-in at „Blue Label“ rooms and apartments is between 14:00 and 18:00. Any arrival outside this time span is possible depending on the occupancy of the facilities and requires prior notice and confirmation by the „Blue Label“.

The check-out is until 12:00. Late check-out is possible depending on the occupancy of the facilities and requires a written request in advance. Applicable only if confirmed by Blue Label. Additional fee per room/apartment of 10 BGN/per hour is charged for each hour after 12:00. For further information please do not hesitate to contact us.

 1. Pets

Pets are allowed only with prior request and upon official confirmation by „Blue Label“ Ltd.

 1. Smoking

Smoking inside the building is prohibited. Noncompliance with this regulation will be charged with a fee of 100 EUR for the required additional cleaning and ventilation.

 1. Policy for Protection of Personal Data

„Blue Label“ Ltd. is administrator of personal data according to the Bulgarian law and can manage the personal data of the users/customers in order to process their reservation. The privacy policy of „Blue Label“ Ltd. regulates the type of information that is collected from users/customers, the manner of its collection and the purpose of its use. Your personal data is protected and is used only for the purpose of marketing analysis and a better understanding of consumer needs, thus to improve the quality of our service. The online reservation system cannot be used to complete bookings without the user’s personal data. „Blue Label“ Ltd. does not disclose the name and email address from the user’s booking to third parties for commercial purposes.

For more information:

+359 898 200 300

[email protected]

bg_BGBG